2masterIT - Generelle Salgsbetingelser for salg af abonnementer

1. Generelt
1.1. Nærværende Generelle Salgsbetingelser er gældende mellem 2masterIT og kunden for alle leveringer af online ydelser så som kurser, elektroniske bøger og andre ressourcer. Leveringsindhold, tjenester, programmer og driftstimer kan af 2masterIT, til enhver tid, blive udvidet, begrænset, opdateret eller på anden måde ændret efter 2masterIT’s skøn.

2. Tjenesteydelser
2.1. Når kunden får tildelt en systemadgang, tilsendes et brugernavn og et personligt password, som giver online adgang via kundens internetudbyder. Kunden må ikke dele, videregive eller overføre det personlige password til andre. Hvis kunden mener, at sikkerheden af det personlige password er blevet overtrådt, skal 2masterIT straks underrettes om bruddet. 2masterIT vil derefter annullere adgangskoden og udstede en ny personlig adgangskode.

2.2. Kunden er ansvarlig for at sikre, at al brug af adgangen under brugernavn og personlig password er i overensstemmelse med denne abonnements aftale, og at kunden accepterer at holde 2masterIT skadesløs for omkostninger eller udgifter som følge af misbrug af dette og andre abonnementer under kundens brugernavn og personlig password.

2.3. Er kunden en virksomhed, offentlig eller privat institution eller organisation m.v., må brugernavn og password kun anvendes af den bruger, til hvem dette er udstedt.

2.4. Det er ikke tilladt at anvende oplysninger indhentet ved hjælp af 2masterIT’s tjenester til anden konkurrerende virksomhed.

2.5. 2masterIT forbeholder sig ret til at annullere den personlige adgang, og derved adgangen til abonnementet, hvis kunden ikke overholder vilkårene i denne aftale, eller hvis 2masterIT, efter eget skøn, skønner kundens adfærd i forbindelse med brugen af abonnementet til at være uacceptabel.

2.6. Kunden har i aftalens løbetid en tidsbegrænset systemadgang.

3. Garanti
3.1. 2masterIT’s produktgaranti begrænser sig til den produktgaranti som producenten stiller til rådighed.

3.2. 2masterIT garanterer ikke for, at brug af systemadgangen vil være fri for fejl eller afbrydelser/virus i den aftalte adgangsperiode.

4. Rettigheder
4.1. Det er ikke tilladt at anvende navne, logoer m.v. på 2masterIT’s tjenester og produkter uden skriftlig tilladelse fra 2masterIT.

4.2. Indholdet på tjenesterne såsom tekst, informationer, programmer m.v. som tilhører 2masterIT er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

4.3. Kunden er bekendt med at den leverede vare / serviceydelse er underlagt ophavsretsloven og at brud herpå kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner.

5. Krav og vedligeholdelse af systemet
5.1. Det er til enhver tid kundens ansvar at træffe passende foranstaltninger til at beskytte data og anskaffe og installere det nødvendige hard- og software.

6. Ansvar / begrænsning og erstatning
6.1. 2masterIT er kun ansvarlig for produktskader i det omfang producentens ansvar ikke dækker i henhold til produktansvarsloven og kun i de tilfælde, der ikke kan fraviges ved aftale. 2masterIT fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

6.2. Ansvarsbegrænsningen omfatter ligeledes fejl begået af medarbejdere eller andre tredjemænd, eksempelvis underleverandører.

6.3. 2masterIT er kun erstatningsansvarlig for direkte tab og fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, drifts- og avancetab, tab af data eller reetablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade.

6.4. Kunden skal ved egne sikkerhedsforanstaltninger forebygge udbredelse af virus fra 2masterIT’s produkter, og 2masterIT er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som en virus på 2masterIT’s produkter påfører kundens IT-programmer.

6.5. 2masterIT’s erstatningsansvar over for kunden kan i ingen tilfælde overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling de seneste 12 måneder for samme, pågældende specifikke vare / serviceydelse, gældende fra skadens indtræden.

7. Krænkelse af tredjemands ret / patentrettigheder
7.1. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret vil 2masterIT i samråd med producenten af produktet skaffe kunden retten til fortsat at udnytte produktet eller bringe krænkelsen til ophør ved at erstatte produktet, alternativt at tilbagebetale betalt købspris fratrukket et rimeligt beløb for brug af varen / serviceydelsen. Ovennævnte stadfæster i sin helhed 2masterIT’s erstatningsansvar vedrørende krænkelse af immaterielle ejendomsrettigheder.

8. Force Majeure
8.1. 2masterIT er ikke ansvarlig hvis der foreligger force majeure. En sådan situation kan eksempelvis være brand, krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør levering af aftalt vare / serviceydelse.

9. Right of withdrawal
9.1. I henhold til § 17 stk. 2 i Lov om visse forbrugeraftaler er fortrydelsesretten indskrænket. Der ydes ingen fortrydelsesret på følgende produkter: tjenesteydelser, online tjenester og specialtilpasset produkter.

10. Varighed og ophør
10.1. Abonnementet træder i kraft ved kundens tilsagn. Herefter modtager kunden brugernavn og password.

10.2. Abonnementet løber i den aftalte periode og forlænges automatisk ved periodens udløb, med mindre abonnementet opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel, til den udløbsdato, der fremgår af fakturaen.

10.3. 2 måneder før udløb vil 2masterIT, per mail, sende information vedrørende abonnementets udløbsdato til kunden.

10.4. Kunden er til en hver tid forpligtet til at oplyse gældende mailadresse til 2masterIT.

10.5. I det tilfælde, at kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder 2masterIT sig ret til at lukke for kundens adgang til det eller de aftalte produkter. En sådan lukning medfører dog ikke, at 2masterIT’s krav på betaling bortfalder. Ligeledes vil en senere betaling af udestående medføre en genåbning af systemadgangen, uden at der kompenseres for de dage systemadgangen har været afbrudt på grund af ovennævnte forhold vedrørende misligholdelse.

11. Annullering
11.1. 2masterIT forbeholder sig retten til at annullere en afgiven ordre og lukke den eller de tilhørende produktadgange, i tilfælde af, at der er afgivet vildledende oplysninger i forbindelse med bestillingen.

12. Produktspecifikke vilkår
12.1. Enhver anvendelse og brug af 2masterIT’s online tjenester sker i henhold til producentens produkt- og standardbetingelser, der betragtes som en integreret del af 2masterIT’s Generelle Salgsbetingelser.

13. Betalingsbetingelser
13.1. Betalingsbetingelserne er: netto kontant.

13.2. Betalingsfristen er: 8 dage fra fakturadato.

13.3. Forsinket betaling: ved forsinket betaling betales rente fra forfaldsdato med Nationalbankens til enhver tid gældende diskontosats.

13.4. Det er kundens ansvar, at de afgivne informationer er korrekte. Urigtige informationer om f.eks opholdsland, kan udløse en tillægsfaktura.

14. Tvister og voldgift
14.1. Tvister mellem kunde og sælger afgøres endeligt og bindende efter dansk ret og i øvrigt efter ”Regler for behandling af sager ved det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”.

15. Sprogvalg
15.1. Al kommunikation vedrørende samhandel af varer / tjenesteydelser skal foregå på dansk eller engelsk; med mindre andet skriftligt er aftalt.

16. Øvrige betingelser
16.1. Kunden giver hermed sin tilladelse til, at 2masterIT må kontakte kunden såvel telefonisk som via fremsendelse af mail.
"Inden anskaffelsen undersøgte vi markedet nøje, men vores valg faldt på Books, da det giver en økonomisk effektiv løsning."
Advizor IT
Flemming Knudsen
Partner, Salgs- og Marketingansvarlig
"Jeg betragter 2masterIT som en mere korrekt kilde til faglæsning end en søgemaskine. Man får hurtigt et overblik over om det er interessant at kigge på eller ej. Jeg kan selv sortere i kurserne og hoppe ind, så man kan designe sin egen uddannelse!"
ACTONA Company A/S
Lars Zielke
IT Koordinator
"Den information og inspiration jeg får fra Books, har en væsentligt højere kvalitet end hvad jeg ellers finder med almindelige netsøgninger."
Vækstfonden
Henrik Dalhof Jensen
IT-Driftschef
Partnere
  • Books24x7
  • Skillsoft
Kontakt
Dig og dine data.
Når du besøger www.2masterit.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere i vores cookie-politik.